Projekt

LIE – Lyft ideella entreprenörer Projektet har avslutat i mars 2012 med en föreläsning om lokal utveckling och social ekonomi i Vara med bl. a. lokala aktörer tillsammans med Peter Möller, forskare i kulturgeografi och turism.

Projektet har med små medel genererat mycket verksamhet och har också bidragit flera av dem att bli medlem i SENS

LIE – Lyft ideella entreprenörer

SENS Skaraborg har från Västra Götaland regionen sökt och erhållit ett stöd med avsikt att stärka vårt nätverk genom att medlemsorganisationer eller grupper som vill engagera sig för social ekonomi möts för att utveckla någon lokal fråga.

 

Syftet är att göra aktörer inom social ekonomi medvetna om sin roll och sina möjligheter, att genom samverkan med andra aktörer stärka den sociala ekonomis verksamheter, skapa sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

 

Tanken med LIE projektet är att SENS och lokala organisationer arrangerar träffar för möjliga entreprenörer. Under 2010 skedde det på ett tiotal platser och ambitionen är att få lika många mötesplatser i år.

Fortsättning för varje grupp kan vara att den lokala entreprenören eller nätverk som bildas ges hjälp att söka fortsatt utvecklingsresurs.

 

För intresserade medlemmar eller grupper ges ett anslag till möteskostnader och kunskapsinhämtning. Stödet motfinansieras av de ideella deltagartimmar som möten genererar. Träffarna kan med fördel organiseras med folkbildningens metoder.

 

SENS uppgift är att utgöra plattform för social ekonomi i Skaraborg och med fler aktörer och medlemmar ökar sektorns betydelse i samhället.

LIE-projekt har under den första delen av projektperioden sett flera grupper som startat upp verksamhet och aktiviteter.

Intresse för möten och start av grupper med initialt stöd från LIE år 2011 anmäls till SENS c/o Coompanion så kan din grupp och idé få besked om det passar in i projektet.