Om den sociala ekonomin och SENS

SENS – Vilka är vi och varför?

SENS är bildat ur ett nätverk mest bestående av projektägare som erhöll medel från EU socialfond (gamla Mål 3 som upphörde 2007). Vi såg efter hand behovet av plattform för att i samhället kunna representera Skaraborgs sociala ekonomi. När vi bildade SENS 2004 så var detta motiv men även att mötas, utbyta idéer och samverka samt att inhämta mer kunskap till oss verksamma inom social ekonomi. Dagens representation framgår nedan.

När regionen ordentligt tog tag i frågor om social ekonomi för snart 10 år sen och satte ett program och ett råd för social ekonomi formades nätverk i Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborg. Motorer i nätverken är på alla håll Coompanion och därutöver andra aktörer som varierar lite mellan de fyra nätverken. Någon samlad riksorganisation finns inte men på många andra håll finns också nätverk och föreningar för social ekonomi, ibland med bara våra egna aktörer och ibland även med det offentliga som medlemmar.

Social ekonomi med föreningar, kooperativ, stiftelser etc. är en mångfacetterad skara verksamheter och totalt betyder vi mycket för tillkommande arbetstillfälle och samhällsekonomin. Att vara medlem i den ideella föreningen SENS gör vår egen röst från Skaraborg starkare och vi har satt en låg medlemsavgift för att det ska kunna vara en markering av tillhörighet i samhällets tredje sektor förutom

nyttan för den egna organisationen.

Idag är vi ett trettiotal medlemmar från olika organisationer och föreningar (se hemsida).

 

Styrelse

SENS styrelse väljs vid årsmöte och består av personer som representerar de olika delarna av social ekonomi. Varje år kan våra medlemmar nominera ledamöter till styrelse och representation.

 

Hemsida

På SENS hemsida kan du länka till din organisation och även lägga en kortare information om din verksamhet. Inbjudningar till verksamhet och aktiviteter kan förmedlas till övriga medlemmar www.sensskaraborg.se

 

Representation

SER, Västra Götalandsregionens regionala råd för ekonomi, Det finns fyra nätverk för social ekonomi, ett i vardera delregionen: i Fyrbodal finns FyrBoDal, i Göteborg föreningen GSE, Göteborgs sociala ekonomi, i Sjuhärad SES, Social ekonomi Sjuhärad och i Skaraborg SENS, Sociala ekonomins nätverk Skaraborg.

SER består av 8 politiska ledamöter från RUN, Regionala utvecklingsnämnden, samt 16 representanter från sociala ekonomin, fyra från respektive nätverk och med fyra ersättare. Dessutom deltar några tjänstemän från regionen.

Val av sociala ekonomins ledamöter sker genom nätverken och fastställs vid respektiveårsstämma.

SER skall vara länk mellan Västra Götalandsregionen och medlemmar i nätverken och skall aktivt samla upp synpunkter kring sektorns behov och åtgärder samt informera om stödmöjligheter som finns för aktörer inom den sociala ekonomin.

Region Västra Götaland söker jobba aktivt för att få med social ekonomi i tillväxtfrågorna.

 

Skaraborgs Kommunalförbund, Skaraborgs Kommunalförbund ansvarar för att samordna genomförande av delregionala tillväxtprogrammet för Skaraborg (TVP). Förbundets uppdrag är att stärka de 15 kommuner i Skaraborg och samverka för utveckling de gemensamma resurserna effektivt. SENS, den sociala ekonomin är representerat i kommunalförbundets tillväxtutskott av Maria Henriksson, verksamhetsledare Coompanion Skaraborg.

 

Partnerskap ESF (Europeiska social fonden) mål 2, Västra Götaland och Halland, Lotta Forslind, Coompanion Fyrbodal är ledamot i partnerskapet som representant för intresseorganisationer och föreningar (social ekonomi) i Västra Götaland och Halland.

 

SENS finns också representerade i mer tillfälliga utrednings- och styrgrupper och driver när så är möjligt egna projekt för initiativ och utveckling.

 

 

Kraften inom den sociala ekonomin

De sista 20 åren har “vanligt folk” på ett nytt sätt börjat utveckla företag och bygder runt om i landet. I dag hittar vi över 4000
lokala utvecklingsgrupper där engagerade människor årligen satsar upp emot en miljard kronor i ideellt arbete och eget kapital i sin bygd eller sin stadsdel.

 

Social ekonomi leder tillväxtligan och det är den sociala ekonomins unika förmåga att ta tillvara människors engagemang och resurser genom medinflytande och samarbete som är nyckeln till framgångarna.
Inom den sociala ekonomin utvecklas kooperativ, föreningsdrivna företag och småföretagarnätverk som många gånger står för en service och ett engagemang som bär sig.

 

Social ekonomi leder tillväxtligan både för offentlig och privat sektor om man mäter på EU nivå. Tillväxttakten ligger på hela 10 procent! Detta har man börjat uppmärksamma och ana betydelsen av då man ser arbetstillfällen, hållbar ekonomisk utveckling och social sammanhållning dvs. mål som är själva vitsen med EU-samarbetet.