Bilaga 1 2013-06-11 Västra Götalandsregionen

Bilaga 1 2013-06-11 Västra Götalandsregionen – Regionutvecklingssekretariatet, Kultursekretariatet, Folkhälsokommitténs sekretariat och Rättighetskommitténs kansli.

 

Projekt: SROI – Social return of investment – att mäta sociala värden

Västra Götalandsregionen erbjuder en kostnadsfri kompetensutbildning och möjlighet till en verksamhetsutveckling för organisationen. SROI är en effektbaserad metod där man mäter faktiska förändringar över tid ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Metoden används inom social ekonomi, offentlig sektor och näringsliv. För den sociala ekonomin är SROI främst en metod för att tydliggöra det sociala värde som skapas till exempel människors ökade välmående, egenmakt, social integration.

SROI – att mäta sociala värden är ett projekt som drivs gemensamt av regionutvecklings-sekretariatet, kultursekretariatet, folkhälsokommitténs sekretariat och rättighetskommitténs kansli, med fokus på verksamhetsutveckling inom social ekonomi1. Projektets syfte är metodutveckling och att pröva metoden SROI för att mäta och förstå sociala värden.

Projektperiod

Maj 2013- maj 2014

Utbildningen genomförs oktober 2013 – februari 2014

Bakgrund

Att mäta och att på bästa sätt skapa förståelse för det mervärde som social ekonomi bidrar till i form av social hållbarhet har diskuteras i SER2. Regionen ser ett värde av att utveckla förståelsen för sociala ekonomins värde i samhällsutvecklingen och har därför beslutat att pröva metoden SROI. Varje nämnd har möjlighet att bjuda in några organisationer/föreningar att delta i utbildningen.

Om metoden SROI3

Sedan lång tid har verksamheters effektivitet i huvudsak mätts i strikt finansiella termer. Resurser till och inom verksamheterna har dessutom fördelats på samma grund. SROI (Social Return on Investment) har en bredare ansats genom satt fokus på det värde som verksamheter skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. SROI är en effektbaserad metod, vilket innebär fokus på faktisk förändring snarare än resultat. SROI erbjuder en fördjupad analys av sociala

1 Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

2 Sociala ekonomins råd (SER), som består av politiker från Regionutvecklingsnämnden och representanter från sociala ekonomin i Västra Götaland.

3 SOUL och SERUS, www.sroi.se

1 Bilaga 1 2013-06-11 Västra Götalandsregionen – Regionutvecklingssekretariatet, Kultursekretariatet, Folkhälsokommitténs sekretariat och Rättighetskommitténs kansli.

mervärden och verksamhetsutveckling av social ekonomi, på ett sätt som andra metoder inte gör.

SROI är en av få metoder som beaktar värdet av effekter som saknar marknadsvärde, exempelvis självkänsla, social integration och egenmakt. Därmed kan en total bild av förhållandet mellan kostnader och värde skapas. SROI handlar således om nytta snarare än om pengar. Att använda pengar som storhet (enhet) syftar till att utnyttja ett redan vedertaget språk för att kommunicera värde, och därmed förbättra möjligheterna till

resursfördelning inte bara baserad på ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Läs mer www.sroi.se

Syfte och mål med projektet

Huvudsyfte: Att stärka social ekonomi i Västra Götaland.

Mål med projektet:

– att tillsammans med organisationer/föreningar inom social ekonomi i Västra Götaland genomföra ett gemensamt lär projekt kring metoden SROI.

– att öka kunskapen om att mäta sociala värden.

– att testa en metod för verksamhetsutveckling för social ekonomi.

– att pröva om resultatet av metoden fungerar för att mäta sociala värden.

– att dra lärdomar och utveckla regionens arbete med social ekonomi.

Sociala ekonomins organisationer når och verkar nära människorna på lokal nivå. Den sociala ekonomin ger skolning i demokratiskt beslutsfattande och demokratiska värderingar och stärker därmed det sociala kapitalet. Verksamheterna bidrar till kvalitet i det regionala utvecklingsarbetet och skapar sammanhållning och identitet lokalt och regionalt. Den sociala ekonomin bidrar även till entreprenöriella initiativ, inte minst inom det sociala området, och stärker ofta grupper som står i utkanten av samhället.

Projektets verksamhet

Projektet erbjuder ett antal organisationer att under ett halvår delta i en utbildning i metoden SROI. Organisationerna ska under i utbildningen genomföra en SROI-analys av sin egen verksamhet. Organisationerna ska också dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring metoden genom en rapport samt delta i ett gemensamt seminarium i maj 2014.

Projektet leds av Västra Götalandsregionen och organisationerna anmäler sitt intresse att delta. Organisationer med olika bakgrund och verksamhetsinriktning väljs ut av Västra Götalandsregionen för att delta i utbildningen.

Till satsningen kopplas även en eller fler referensgrupper för att diskutera resultat och om hur vi kan lära av erfarenheterna från satsningen.

2 Bilaga 1 2013-06-11 Västra Götalandsregionen – Regionutvecklingssekretariatet, Kultursekretariatet, Folkhälsokommitténs sekretariat och Rättighetskommitténs kansli. 3

Projektledning

Projektet leds av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från regionutvecklingssekretariatet, kultursekretariatet, rättighetskommitténs kansli och folkhälsokommitténs sekretariat.

Referensgrupp

För att på bästa sätt ta tillvara resultatet kopplas referensgrupper bestående av politiker från de olika nämnderna/kommittéerna och representanter från sociala ekonomin till projektet.

Förutsättningar för utbildningen

De organisationer som deltar i projektet ska representeras av 2-3 personer, varav en verksamhetsutvecklare och en ekonomiansvarig. Då utbildningen är förhållandevis omfattande är det viktigt att de personer som deltar har tid att avsätta till utbildningen. SROI utbildning genomförs av företaget SERUS och omfattar 6 dagar under ca 5-6 månader. Dessutom krävs eget arbete av organisationerna däremellan. I utbildningen ingår kursbok, kursdokumentation och individuell support. Organisationerna ska också dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring metoden genom en skriftlig rapport och att delta i ett gemensamt seminarium i maj 2014. Ytterligare något möte kan tillkomma.

Organisationerna förväntas fullfölja utbildningen och SROI-analysen samt delta i projektet med egen arbetstid. Inom projektet anlitas vid behov kompetens utifrån, t.ex. resursperson inom området ekonomi alternativ konsultation/rådgivning från organisationer som genomfört SROI-metoden.

Reseersättning kommer att betalas ut till deltagande organisationer.

Resultat

Ett gemensamt lärande och en kompetensutveckling för såväl regionen som för social ekonomi kring metoden SROI.

Tidsplan

26 augusti sista dag för intresseanmälan

Oktober- SROI-utbildning, 6 dagar plus eget arbete av organisationerna däremellan.

januari

februari Möte med referensgrupp/er

Mars-Maj Uppföljning av projektet

Maj Avslutningsseminarium

Maj Möte för referensgrupp/er i samband med avslutningsseminarium av projektet.

Anmälan skickas gärna senast den 4 juli till:

Mirtha Vergara  mirtha.vergara@skaraborg.se eller ring till tel.: 0515-155 50